top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van zowel jou als klant als van Bij Jasmijn.

 

1. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij je als klant online of telefonisch hebt aangemeld en Bij Jasmijn de aanmelding schriftelijk heeft bevestigd.

 

2. Massages – Rittenkaarten, cadeaubonnen en losse massages, aanvragen en betaling
Reserveren en annuleren van massages

Alle massages zijn op afspraak. Voor het reserveren en annuleren van de massages gelden de volgende regels:
– Je kunt via het contactformulier op de website, e-mail, WhatsApp, SMS of telefonisch een reserveringsaanvraag doen (www.bijjasmijn.nl I info@bijjasmijn.nl I 06-33939797). De aanvraag wordt altijd telefonisch en per e-mail bevestigd.

– Met de bevestigingsmail ontvang je ook de algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsverklaring. Deze worden als bekend verondersteld voorafgaand aan de massage. De aansprakelijkheidsverklaring wordt voor akkoord ondertekend en meegenomen naar de massage.
– Tot 24 uur voor aanvang van de massage kun je kosteloos annuleren per telefoon of WhatsApp (06-33939797). Ben je later, dan geldt een ‘late annulering’ en wordt de massage in rekening gebracht.
– Heb je je ingeschreven voor een massage maar ben je toch niet aanwezig, dan wordt dit in rekening gebracht.

 

Rittenkaarten & cadeaubonnen

Het is mogelijk om een 5 of 10 rittenkaart te kopen voor massages van 60, 90 of 120 minuten. Bij een rittenkaart voor massages van 60 minuten ontvang je 2% korting en bij een rittenkaart voor massages van 90 of 120 minuten 5% korting. Alle rittenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd.

Wil je iemand een massage cadeau doen? Vraag dan een cadeaubon aan via info@bijjasmijn.nl.

Rittenkaarten en cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig. Voorafgaand aan de massage dient de cadeaubon te worden ingeleverd. De rittenkaart wordt steeds op de dag van de massage afgetekend. De rittenkaart blijft in het beheer van Bij Jasmijn.

 

Betaling

Voor losse massages ontvang je als klant na afloop van de massage een betalingsverzoek. Ook is het mogelijk de betaling over te maken naar rekeningnummer NL 46 KNAB 0608 0321 31 t.n.v. M. van den Berg Bij Jasmijn onder vermelding van je naam en datum van de massage. De betalingstermijn is 14 dagen.

Rittenkaarten en cadeaubonnen worden voorafgaand aan de massage(s) betaald middels een betalingsverzoek van Bij Jasmijn. Ook is het mogelijk de betaling over te maken naar rekeningnummer NL 46 KNAB 0608 0321 31 t.n.v. M. van den Berg Bij Jasmijn onder vermelding van je naam en het product. De betalingstermijn is 14 dagen.
Is de betalingstermijn verstreken, dan wordt een betalingsherinnering gestuurd. Bij uitblijven van betaling wordt het uit handen gegeven aan een incassobureau. Bij Jasmijn behoudt zich tevens het recht voor om een eventuele nieuwe massageaanvraag te weigeren.

3. Huisregels

Als klant dien je je aan de volgende huisregels te houden:

– Parkeren kan in de straat, echter probeer zo netjes mogelijk te parkeren om overlast voor de buurt te beperken.

– Kom op tijd, maar niet te vroeg (max. 10 minuten voor de afgesproken tijd).

– Kom schoon en in gemakkelijk zittende kleding en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.Neem bij lang haar een haarbandje mee of steek je haar op.

– Trek je schoenen uit bij de voordeur.

– Er kan gebruik worden gemaakt van het toilet. Zorg ervoor dat je het toilet weer netjes achterlaat.

– Wees open en eerlijk over je gezondheid, zodat rekening kan worden gehouden hiermee en je gewezen kan worden op mogelijke risico’s (zie ‘contra-indicaties’ bij ‘Goed te weten’ op www.bijjasmijn.nl en zie ‘Aansprakelijkheid’). Bij Jasmijn behoudt zich het recht voor de massage ter plekke te weigeren.

– Veiligheid staat voorop. Bij Jasmijn levert absoluut geen erotische massages. De aanraking vindt plaats vanuit wederzijds respect voor de lichamelijke integriteit en met behoud van grenzen. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet gewaardeerd en toegestaan. Bij Jasmijn behoudt zich zonder meer het recht voor de massage te stoppen of de toegang te weigeren, indien gedrag of voorkomen hiertoe aanleiding geeft.

 

4. Herroepingsrecht

1) Bij elke overeenkomst waarbij een aankoop wordt gedaan, beschik je als klant over een bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen je de overeenkomst zonder opgave van redenen kunt herroepen. Bij Jasmijn mag je vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet tot opgave van reden(en) verplicht.

2) De bovengenoemde bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de bedenktermijn ben je als klant Bij Jasmijn een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Bij Jasmijn is nagekomen op het moment van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat je aan Bij Jasmijn moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van het afgenomen product/de afgenomen dienst. Herroeping van de overeenkomst kan op schriftelijk wijze gebeuren.

5. Annulering door Bij Jasmijn

Bij Jasmijn heeft het recht om zonder opgave van redenen een massage te annuleren. De klant wordt hierover persoonlijk geïnformeerd. Gezamenlijk wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

 

6. Wijzigingen door Bij Jasmijn
Tarieven

De geldende prijzen voor rittenkaarten, cadeaubonnen, losse massages en andere activiteiten staan altijd op de website www.bijjasmijn.nl. Jaarlijks worden per 1 januari de tarieven geïndexeerd. Daarnaast behoudt Bij Jasmijn zich het recht voor de tarieven te allen tijde te kunnen wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd en/of door vermelding op de website en/of per e-mail.

 
Algemene voorwaarden

Bij Jasmijn behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen. De geldende Algemene voorwaarden staan op de website en worden met de afspraak per e-mail meegestuurd.

7. Aansprakelijkheid

Als klant ontvang je met de afspraakbevestiging een aansprakelijkheidsverklaring. Deze neem je ondertekend mee naar de afspraak. In de verklaring staat in verkorte versie het volgende:

 

a) Bij Jasmijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade die verband houden met het ondergaan van een massage verzorgd door Bij Jasmijn.

b) Bij Jasmijn werkt met een gekwalificeerd masseur. Toch kan een massage enige gevolgen, bijwerken en/of nawerkingen hebben. Door bezoek aan Bij Jasmijn aanvaardt je als klant dit risico.

 

Bij Jasmijn adviseert het volgende om het risico te beperken/verminderen:

– Raadpleeg een medisch behandelaar / therapeut, als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, bij (gedeeltelijke) contra-indicaties of als je zwanger bent.

– In de eerste 11 weken van de zwangerschap wordt een massage afgeraden. Als je toch een massage wenst, dan is dit geheel op eigen risico en ben je zelf verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen.

– Kom niet met (verkoudheids)klachten naar de massage. Meld je liever op tijd af.

– Als je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de masseur vóór aanvang van de massage.

– Luister goed naar de aanwijzingen van de masseur en volg deze op.

– Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Meld het de masseur direct als er ongemak ontstaat door de massage.

 

c) Een bezoek aan de massages van Bij Jasmijn zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie hebt ondergaan of ondergaat is een massage misschien niet geschikt voor jou. Neem contact op met je medisch behandelaar met de vraag of deelname geschikt is voor jou op dit moment.

 

8. Persoonsgegevens

Bij Jasmijn verzamelt de persoonsgegevens van haar klanten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Bij Jasmijn gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke regel- en wetgeving, waaronder in ieder geval begrepen de regel- en wetgeving op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bij Jasmijn gebruikt de bovengenoemde persoonsgegevens ook om haar klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van Bij Jasmijn en eventuele wijzigingen en maatregelen. Indien men geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Bij Jasmijn, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via een e-mail aan: info@bijjasmijn.nl. De klant is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten gebruik kan worden gemaakt en informatie via de website verkregen moet worden.

Bij Jasmijn geeft de persoonsgegevens van klanten nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.

 
9 Toepasselijkheid en geschillen

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bij Jasmijn betreffende deelname aan massages.

2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Bij Jasmijn.

3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Bij Jasmijn behoudens hogere voorziening.

Versie maart 2023

bottom of page